Προκηρύξεις

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΝ  «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΚΕΝΤΡΟ «ΕΛΠΙΔΑ»

 Ρόδος, 10/02/2015

Προς Εφημερίδα ΡΟΔΙΑΚΗ

Αρ. Πρωτ: 34

 Ο «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟ «ΕΛΠΙΔΑ», ενεργεί από τον Φεβρουάριο του 2014, ως δικαιούχος των πράξεων οι οποίες εντάσσονται στα πλαίσια της πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ», που υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.

Από την διοίκηση του φορέα, γίνεται γνωστό ότι από 12/02/2015 μέχρι και 19/02/2015, όσοι παρέχουν φροντίδα σε άτομα με ειδικές ανάγκες (νοητική υστέρηση), μπορούν να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΔΗΛΩΣΗ, για την κάλυψη μιας κενής θέσης που αφορά στη δωρεάν συμμετοχή των Ατόμων με νοητική υστέρηση των οποίων έχουν την φροντίδα τους στο ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟ «ΕΛΠΙΔΑ».

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των έμμεσα ωφελουμένων ατόμων στην εργασία μέσω της υποστήριξής τους, με την παροχή φροντίδας σε άτομα με νοητική υστέρηση μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (άμεσα ωφελούμενα άτομα), στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ΑμεΑ, που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Οι άμεσοι ωφελούμενοι του προγράμματος, είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες (νοητική υστέρηση), των οποίων το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή/και αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα που έχει αναλάβει.

Το πρόγραμμα συνεισφέρει σε αυτό, με την παροχή οργανωμένης ημερήσιας κοινωνικής φροντίδας και κοινωνικής αλληλεγγύης, από ειδικευμένο προσωπικό σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους ημερήσιας φροντίδας.

Συγκεκριμένα ο «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟ «ΕΛΠΙΔΑ», προσφέρει υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση, στις οποίες περιλαμβάνονται:

Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης (ζωγραφική, χειροτεχνία, πυλός, χαλκός, γυαλί, κηπουρική, μαγειρική, χειροτεχνία, θέατρο κλπ),

  • Δραστηριότητες, αθλητικές, μαθησιακές, εργοθεραπευτικές, καλλιτεχνικής έκφρασης, κοινωνικής εκπαίδευσης και κοινωνικής ενσωμάτωσης,
  • Κοινωνική εργασία,
  • Ψυχολογική υποστήριξη,
  • Λογοθεραπεία,
  • Φυσιοθεραπεία,
  • Μαθήματα αυτοάμυνας.

Οι ενδιαφερόμενοι (έμμεσα ωφελούμενοι), μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 22410-34442 ή και να προσέλθουν στα γραφεία του φορέα, που βρίσκονται στην Πλατεία Στεφάνου Γέροντα 44, προκειμένου να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ τους, προσκομίζοντας και καταθέτοντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά:

α)   Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι έλληνες Ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.

β)   Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2014 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2013 έως 31/12/2013).

γ)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

δ)   Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/΄86 του έμμεσα ωφελούμενου, ότι είναι επιφορτισμένος με τη φροντίδα του συγκεκριμένου άμεσα ωφελούμενου.

ε)   Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ ή σε οικογένειες με μέλη ΑμεΑ – πέραν του άμεσα ωφελούμενουαπαιτείται Βεβαίωση που έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή εφόσον αυτή ισχύει εφόρου ζωής ή δεν έχει λήξει η χρονική ισχύς της.

στ) Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι εργαζόμενοι, απαιτείται βεβαίωση εργοδότη από την οποία να προκύπτει το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου). Σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης, απαιτείται αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ και υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος. Σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

ζ)    Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι άνεργοι, απαιτείται επίσημο αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, και:

Επίσημο αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

Εάν ο/η έμμεσα ωφελούμενος/η λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ, και παραμένει άνεργος/η, απαιτείται επίσημο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.

Επίσης συνυποβάλλονται από τους έμμεσα ωφελουμένους τα κάτωθι δικαιολογητικά που αφορούν στους άμεσα ωφελουμένους:

α) Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, εφόσον κατά Νόμο χορηγείται, άλλως πιστοποιητικό γεννήσεως. Εάν οι άμεσα ωφελούμενοι είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν οι άμεσα ωφελούμενοι είναι έλληνες Ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.

β) Σε περίπτωση που για τον άμεσα ωφελούμενο υποβάλλεται ξεχωριστή φορολογική δήλωση, εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2014 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2013 έως 31/12/2013).

Καταληκτική ημερομηνία των καταθέσεων είναι η 19/02/2015.

 Για το Δ.Σ

 

Η  Πρόεδρος                                                                                             Η Γενική Γραμματέας

Καπούλα Σταυρίτσα                                                                                        Αναστάση Αντωνία

Μαρ 12, 2015 | Posted by | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προκηρύξεις